Съюз на Българските Художници / Новини СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН 2O21 ГОДИНА

08.06.21

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен се посвещава на празника на град Сливен Димитровден - 26-ти октомври и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми. 
 2. Провежда се ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен. 
 3. Участват български художници от страната и чужбина с произведения в областта на изобразителното изкуство в категориите: живопис, графика, скулптура, и неконвенционални форми, приели условията на изложбата и преминали селекцията. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Организатори на изложбата:
 • Община Сливен.
 • Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.
 • СБХ - Представителство Сливен.
 • Дружество на художниците - Сливен.
 • Съюз на българските художници.
 • Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен.

 2. Експонирането на творбите е в изложбена зала „Сирак Скитник“ на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.

3. При запълване на капацитета на зала „Сирак Скитник“ към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”, по решение на организаторите се осигуряват допълнителни, достъпни и комфортни експозиционни площи в: 

 • Галерия „Май“ на СБХ - Представителство Сливен.
 • Обект Узунова къща към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”.
 • Галерия „Нова“ в Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен.

 4. Откриването на изложбата е на 26-ти октомври /вторник/.

 5. Продължителност на експозицията - два месеца.

 

III. СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

 1. Селектиране на творбите за участие в изложбата и номиниране на автори за награди в категориите се осъществява от деветчленно жури, утвърдено със заповед на кмета и включващо:
 • Един представител на Община Сливен - директора на ХГ „Димитър Добрович”.
 • Един представител на СБХ - Представителство Сливен, не представил творби за журиране.
 • Един представител на Дружеството на художниците - Сливен, не представил творби за журиране.
 • Пет представители на Съюза на българските художници, не представили творби за журиране.

*Забележка: Съставът му се оповестява в информацията за изложбата в съответната година, минимум три седмици преди журирането.

2. Журито трябва да се запознато детайлно със статута на изложбата преди да започне дейността си.

3. Назначава се административно лице, което да следи за спазването на статута от журито и да води протоколи за дейността на журито и през трите етапа на журиране. В протоколите трябва да са вписани - селектираните и отхвърлени творби, номинираните и наградените автори. Всеки етап от журирането приключва с подписване на протокол от членовете на журито.

 • За административно лице се назначава  компетентен служител на Община Сливен - Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" от общината, който детайлно да е запознат със статута на изложбата за да го прилага и обезпечи дейността на журито. Административното лице трябва да следи за пропуски в процедурата. 
 • За административно лице не се назначават художници и хора в конфликт на интереси относно участниците в изложбата и дейността на журито.

4. Журито присъжда голямата награда на община Сливен на името на Сирак Скитник, както и награди за първо, второ и трето място в  категориите живопис, графика и скулптура, по една награда за неконвенционални форми, за млад автор, за сливенски художник, и предложения за награди на спонсорите.

5. Журито взема решенията си с явно гласуване и квалифицирано мнозинство.

6. Журито определя наградите на три етапа:

 • На първи етап журито селектира автори и творби, спрямо подадените онлайн кандидатури.
 • На втори етап журито номинира автори и творби за всяка от категориите, като броят на номинираните трябва да надвишава броя на наградите.
 • На трети етап журито определя наградените, избирайки между номинираните. Право на глас на трети етап имат само петимата представители на Съюза на българските художници. 

*Забележка: Авторите, селектирани на първи етап за участие в изложбата, изпращат творбите си в ХГ „Димитър Добрович” на посочения адрес. На втори и трети етап комисията разглежда предоставените произведения на живо.

 

IV. НАГРАДИ

 1. ГОЛЯМА НАГРАДА на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2021 
 • Награда „Сирак Скитник”: 1500 лв. /Награденият автор получава и първа награда в категорията, в която е участвал/.

 2. Награди за живопис:

 • Първа награда: 1200 лв.
 • Втора награда: 800 лв.
 • Трета награда: 600 лв.

 3. Награди за графика: 

 • Първа награда: 1200 лв.
 • Втора награда: 800 лв.
 • Трета награда: 600 лв. 

4. Награди за скулптура: 

 • Първа награда: 1300 лв.
 • Втора награда: 900 лв.
 • Трета награда: 700 лв.

 5. Награда за неконвенционални форми: 

 • 800 лв.

 6. Награда за млад автор (до 35 години): 

 • 800 лв. 

7. Награда за сливенски художник:

 •  800 лв.

 8. Награди на спонсорите: 

 • Равностойни на първа награда в категория 
 • Общ награден фонд: 12 000 лв. /без наградите на спонсорите/. 
 • Наградите са със силата на откупка.
 • Наградените автори получават и почетен диплом.
 • Авторът, спечелил голямата награда на името на Сирак Скитник, получава и правото да направи самостоятелна изложба, през следващата календарна година, в обект „Узунова къща“ на ХГ „Д. Добрович“ или в галерия „Нова“ на НХГ „Д. Добрович“, приоритетно извън рамките на времевия прозорец на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2022 г. 
 • Наградените автори получават възможност за представителна, колективна или самостоятелна изява в рамките на времевия прозорец на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2022 г.
 • Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен, с изключение на наградите на спонсорите, които стават тяхно притежание.

 

V. ФИНАНСОВ ФОНД НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН

 1. Финансовият фонд на изложбата се формира от средства:
 • предоставени от Община Сливен
 • от такси за участие
 • предоставени от спонсори
 • от комисионни от продажба на творби
 • от продажба на каталози
 • от предоставяне на рекламно пространство

 2. Финансовият фонд на изложбата се разходва:

 • за награди
 • за реклама
 • за издаване на каталог
 • за организация на дейностите
 • за разходи на журито

3. Финансовите операции, свързани с такси за участие, продажби на произведения от изложбата и дарения се извършват от галерия „Май“.

4. Неразходваният за 2021 година финансов фонд се предоставя  за следващата година.

 

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие имат всички български художници от страната и чужбина, които приемат условията на статута.
 2. Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Авторите във всички категории са свободни да ползват както класически, така и съвременни техники и технологии за създаване на творбите си. Технологичните характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното им съхранение и възможност за реекспонирането им.
 3. Представените творби да са авторски и да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени последните три години.
 4. Представените творби са ограничени в минималния и максималния си размер:
 • за живопис от 50/50 до 180/180 см. без рамката
 • за графика от 30/30 до 100/100 см. без рамката
 • за скулптура от 40/40/40 до 150 см. височина без постамента и площ до 1 кв. м.
 • за неконвенционални форми /размерите да са съобразени с ограниченията наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство/
 • за полиптих общият размер на произведението може да е:

-       До 240/240 см. за живопис
-       До 150/150 см. за графика
-       До 200 см. височина без постамента и площ до 1.5 кв. м. за скулптура
 5. Всеки автор може да участва и в четирите категории - живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, като за всяка от категориите, в които представя творби, заплаща отделната такса преди онлайн селекцията.

6.Може да се участва с не повече от три творби в категория

7. Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.

8. Творбите се изпращат или предават лично на адрес: 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”

СЛИВЕН 8800 БУЛ. "ЦАР СИМЕОН" 2

 9. Разходите по транспортиране на творбите, класирани на първи етап, до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като те трябва отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно - лично от Художествена галерия „Димитър Добрович” или чрез куриерска служба.

 10. Задължителни са:

 • Формуляр за биографични данни /в приложенията към статута/.
 • Декларация - опис по матрица, зададена от организаторите. Документите могат да бъдат попълнени дигитално /може да бъдат сканирани и изпратени по ел. поща/ или принтирани и написани четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено лице /типовите документи са в приложенията към статута/.
 • Етикети за подаване и връщане на произведенията /по матрица в приложенията към статута/.
 • Банкова разписка - за платена такса за участие на БАНКОВА СМЕТКА:

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - СЛИВЕН

TEXIM BANK

IBAN: BG03TEXI95451005835200

BIC: TEXIBGSF

11. Такса за участие:

11.1 Таксата за участие на творци навършили 35 г. е 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците - Сливен.

11.2 При участие в повече от една категория на творци навършили 35 г. се заплаща 30 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

11.3 Таксата за участие на творци под 35 г. е 20 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците - Сливен.

11.4 При участие в повече от една категория на творци под 35 г. се заплаща 20 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

*Забележка: Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, таксата не се възстановява.

12. Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска да бъдат продавани, комисионната при продажба е 25% и е в полза на Финансовия фонд на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

13. Авторът се задължава да предостави произведенията си в упоменатите в VII раздел срокове, в противен случай творбите му няма да бъдат разглеждани от журито.

14. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

15. Организаторите се задължават ако творбата е селектирана, но не е наградена, продадена или дарена, авторът да я получи след закриването на изложбата.

16. Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му, той  се задължава да получи обратно творбите си на място от Художествена галерия „Димитър Добрович” в срок от 10 работни дни след закриване на изложбата. Непотърсените след тези срокове творби се разглеждат от квалифицирана комисия и се насочват за експониране и отговорно съхранение към фондовете на гореспоменатите галерии и обществени институти.

17. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия  „Димитър Добрович” - Сливен, за което ще получи сертификат от галерията.

18. Всеки участник получава 1 каталог за участието си и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

 

VII. СРОКОВЕ

 1. Изпращане в дигитален вид на репродукции на творбите, от участниците от 7 до 21 септември 2021 г. по упоменатите в VIII раздел електронни пощи. Параметри на файловете: 250 мм по дългата страна с разделителна способност 300 dpi, RGB или CMYK - за предпочитане подготвени за печат. Изображенията трябва да бъдат ясни, контрастни и репрезентативни.
 2. Предварителна селекция на творбите на авторите от избраните участници в него на 24 и 25 септември.
 3. Получаване на творбите от 27 септември до 6 октомври 2021 г.
 4. Журиране на 10 октомври 2021 г.
 5. Аранжиране на експозицията от подбраните творби от екипа на организаторите на 22 октомври 2021 г.
 6. Откриване на изложбата и връчване на наградите - 26 октомври 2021 от 18 ч.
 7. Закриване на 23 декември 2021 г. 

VIII КОНТАКТИ

 1. Организаторите - Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" на Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен, СБХ - Представителство Сливен, Дружество на художниците - Сливен и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен, определят лицата за контакт и предоставят телефони и e-mail адреси, които се публикуват в официалната информация за изложбата.
 2.  Директен контакт с Художествена галерия „Димитър Добрович”:

телефони: 044/622083; 0892/218199;

e-mail: gallery_sliven@abv.bg

Директен контакт с представителството на СБХ - Сливен:

Илиян Урумов, председател: 0878/737932

e-mail: ilianurumov@gmail.com

 

Статут и формуляри за участие - ТУК