Съюз на Българските Художници / Новини ЧЛЕНСКИ ВНОС ЗА 2018 ГОДИНА

25.04.18

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на  СБХ определи  размер на членския  внос за 2018 година, както следва:

за  ЕДНА ГОДИНА –  30 (тридесет) лева.

Всички членове  ПЕНСИОНЕРИ, 

-  жени, родени преди  1 януари  1957 г., и

-  мъже, родени преди  1 януари  1954 г.

както и хора в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертното решение на ТЕЛК. 

Членският  внос от 2009 до 2017 г. включително е 25 (двадесет и пет) лева, от  2002 до 2008 г.  включително е 20 (двадесет) лева,  а  за  годините  преди  2002 г. е 18 (осемнадесет) лева.

НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ на СБХ заплащат встъпителен членски внос 50 лв., както и годишен ченски внос за настоящата година 30 лв.

Членският внос се приема в сградата на СБХ – ул."Шипка" 6, IV етаж, “Личен състав”, чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул.”Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева. Телефони за справки: 02946 30 29 или 02948-37-28, както и чрез банков превод на адрес: ДО УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – Клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ – IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка Уникредит Булбанк, като задължително се вписват трите имена и основанието – сума за членски внос (за съответната година).

Колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време (включително и за 2017 г.), няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ.

Нередовните членове също няма да бъдат обслужвани от администрацията на Съюза – няма да получават всякакъв вид административни или технически услуги, както и да участват в мероприятия и изложби организирани от СБХ.