Съюз на Българските Художници / Новини ЧЛЕНСКИ ВНОС за 2017

01.12.17

Управителният съвет на СБХ определи следния размер на членския внос за 2017 г.:

  • за една година – 25 лева. Мъже, родени преди 1 януари 1954 г., и жени, родени преди 1 януари 1957 г., както и членове в тежко здравословно или финансово състояние, са освободени от плащане съгласно чл. 46 ал. 3 от Устава на СБХ. Пенсионираните по болест трябва да представят актуално копие от експертно решение на ТЕЛК.

Годишният членски внос от 2009 до 2016 г. включително е 25 лв.; от 2002 до 2008 г. включително е 20 лв.; за годините преди 2002 г. – 18 лв.

Членският внос може да бъде заплатен по следните начини:

  • в брой в сградата на СБХ, ул. „Шипка“ 6, ет. 4, Личен състав
  • чрез пощенски запис на адрес: София 1504, ул. „Шипка” 6, СБХ, за Наталия Желева Желева
  • чрез банков превод на адрес: До Уникредит Булбанк - клон „Паметник Васил Левски”, София, в полза на СБХ, IBAN BG 47 UNCR 7630 1078 5769 26 при банка Уникредит Булбанк, като задължително се вписват трите имена и основанието за плащане: сума за членски внос за съответната година.

Уведомяваме ви, че колегите, които не са заплатили членския си внос за минало време (включително и за 2016 г.), няма да получат следващия брой на бюлетина на СБХ.

Телефони за справки: 02 946-30-29 или 02 948-37-28