Съюз на Българските Художници / Конкурси НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР НА ТЕМА: ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ПАРКА НА ВЪЗРОЖДЕНЦИТЕ – РУСЕ

03.07.18

Целта е да бъдат предложени от участниците идейни решения

Обявен е пленер на тема: Идейна концепция за изграждане на паметник на Васил Левски в Парка на възрожденците. 

І. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ: 

1. „СДРУЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В РУСЕ“, БУЛСТАТ 177086290, със седалище и адрес на управление гр.Русе, бул. „Цар Освободител“ № 1, вх.В, представлявано от Председателя Искрен Василев Веселинов, телефон за контакт: 0886800197, e-mail:memorial.levski@outlook.com

2. ОБЩИНА РУСЕ – ПАРТНЬОР, БУЛСТАТ 000530632, със седалище и адрес на управление гр.Русе, пл. „Свобода” №6, представлявана от Кмета Пламен Пасев Стоилов, e-mail: mayor.ruse.pr@gmail.com

Aдрес  за кореспонденция гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“. Главен Архитект: арх. Живка Бучуковска, телефон за контакт 082/506815

Програмата за участие може да бъде получена в гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, Община Русе, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“.

Проектите трябва да бъдат изпратени на адрес:

Русе 7000, ул. „Олимпи Панов“ №6

Община Русе

Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“, Главен Архитект: арх. Живка Бучуковска

Място за контакт: Деловодство на Община Русе, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“.

ІІ. ОБЕКТ НА ПЛЕНЕРА/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

1. ОПИСАНИЕ:

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ: НАЦИОНАЛЕН ПЛЕНЕР НА ТЕМА: ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ПАРКА НА ВЪЗРОЖДЕНЦИИТЕ – гр. РУСЕ

1.1 ЦЕЛ на настоящия Пленер е да бъдат предложени от участниците идейни решения, които да послужат за избор на подходящ от естетическа гледна точка и при разумни финансови параметри проект, както и възлагане на изпълнението на избрания в резултат на класиране на представените проекти колектив. Конкурсът е за обемно пространствено и архитектурно-скулптурно проучване и идеен проект за паметник на Васил Левски. 

С Решение № 307, прието с протокол №12/19.07.2016 год. на Общински съвет Русе, „Определя за място на паметника на Васил Левски – Парка на възрожденците, северозападен участък, прилежащ на бул. „Съединение“, представляващ терен общинска собственост УПИ І – за Парк на Възрожденците, кв. 892 по регулационния план на град Русе.“

Такава е и целта на идеята за монумент в прослава на светлия образ на Дякон Васил Левски. 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПЛЕНЕРА

1. Право на участие в пленера имат всички български физически или юридически лица – скулптори, архитекти, художници, урбанисти, ландшафтни архитекти, притежаващи образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи. Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с пълна проектантска правоспособност.

2. При необходимост от участие на други специалисти /ландшафт-архитекти, строителни инженери, ел.инженери или др.членове на КИИП, същите трябва да притежават пълна проектантска правоспособност. 

ІV. ПРОЦЕДУРА

1. ВИД ПЛЕНЕР – открит, национален

2. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ:

Оценката на журито се формира от следните критерии:

А. Постигане на въздействащо обемно пространствено решение на, при съобразяване с целите на пленера – общо 70 точки, от които:

А1. – постигане на оригинален въздействащ обемно пространствен образ – общо 50 т., от които:

А1-1. Степен на изпълнение на заданието за проектиране – 20 т.

А1-2 Портретна характеристика на главата и силуетно излъчване на композицията – 30 т.

А2. Оригиналност и иновативност на авторовата идея при отразяване на личността и делото на Апостола- 20 т.

Б. Вписване на композицията на паметника в прилежащата градска и ландшафтна среда чрез синтеза на архитектурата и монументалното изобразително изкуство – общо 20 точки, от които:

Б1. Съобразяване на ситуирането като направление/посока и мащаба с рхитектурно пространствената рамка и пешеходните потоци – 10 т.

Б2. Наличие на съвременни методи и технологии за подчертаване на визуалното въздействие на предложената композиция. – 10 т.

В. Икономическа обосновка на проектното решение и обвързаност с дадената финансова рамка, определена от Възложителя. – общо 5 т. от които:

В1. Решението позволява обществено приемлива цена на реализацията, в рамките на пределно допуснатите средства – 5 т.

Г. Срок на изпълнение на паметника и благоустройствените работи около него – общо 5 точки. Максимално допустимият срок за реализация е 12 месеца от датата на подписване на договора за изпълнение с Възложителя.

Всеки член на журито предлага своя оценка, като посочва и обосновава броя точки по всеки критерий за всеки допуснат проект в оценителна таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения максимален брой точки за даден критерий. Общата оценка за всеки критерий се формира от средноаритметичната от направените индивидуални оценки на членовете на журито.

Комплексната оценка /Ко/ за всеки проект се формира като сума от общите оценки по критериите от А до В, както следва:

Ко = НА+КБ+КВ.

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки. Проектът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. По същия принцип се

класират и останалите участници – на второ и на трето място. Участниците получили комплексна оценка под 50 т. не следва да бъдат класирани. 

V. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Условия за получаване на конкурсната програма и книжа:

Дата: от 3 юли до 31 юли 2017 год. до 17 ч. 30 мин.

2. Такса за участие – няма

3. Език на представяне на проектите: Български

4. Награди и жури:

Наградният фонд за класираните на първо, второ и трето място се определя, както следва:

ПЪРВА НАГРАДА – 10 000 /десет хиляди /лева.

ВТОРА НАГРАДА – 3 000 / три хиляди / лева.

ТРЕТА НАГРАДА – 2 000 /две хиляди/ лева.

Журито ще бъде съставено от представители на:

– СБХ – Съюз на художниците в България;

– САБ – Съюз на архитектите в България;

– КАБ – Камара на архитектите в България;

– Главният архитект на Община Русе;

– Представител на Сдружението инициатор;

– Русенски исторически музей.

Участвалите проекти остават притежание на Община Русе.

НА КЛАСИРАЛИЯ СЕ НА ПЪРВО МЯСТО ПРОЕКТАНТСКИ КОЛЕКТИВ ЩЕ СЕ ВЪЗЛОЖИ ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАМЕТНИКА.

Наградният фонд се изплаща на класиралите се участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на пленера.

ОБЩАТА ПРЕДВИДЕНА СТОЙНОСТ на средствата необходими за изграждане, монтаж на паметника и благоустройствените работи около него не трябва да надвишава 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева вкл. ДДС.

 

VІ. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. Краен срок за регистрация: 31 юли 2017 г., 17,30 ч. в Община Русе, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ – гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6

2. КРАЕН СРОК НА ПРЕДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ РЕШЕНИЯ: 29 септември 2017 г. 17,30 ч. в в Община Русе, Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ – гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6

3. Конкурсът се провежда и журира при наличие на не по-малко от 3 /три/ заявили участие проекта. В случай на по-малък брой, пленерът ще бъде прекратен и заявилите

участие автори ще получат обезщетение в размер 200 /двеста/ лева на проект. Исканата документация за участие в пленера се получава лично от представител или пълномощник на участника във Дирекция „Устройство на територията и контрол на строителството“ – гр.Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, всеки работен ден от 8,30 до 12,00 ч. и от 13,00 до 17,30 ч. 

VІІ. ДЕЙСТВАЩИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

Представените разработки да съответстват на изискванията и разпоредбите на:

1. Закон за устройство на територията от 31.03.2001 г.;

2. Наредба №4 от 21.03.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

3. Наредба №7 от 22.12.2003 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

4. Наредба №4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания;

5. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Русе от 01.2009 г.