Съюз на Българските Художници / Конкурси Международен конкурс за екслибрис - Русе

07.02.18

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ 

ТЕМА: „EX LIBRIS – EX LITTERA”. Темата на конкурса предоставя възможност творците да интерпретират предаването и запазването на послания във времето и пространството с помощта на азбучни или знакови системи на всички култури и народи (знаци, символи, букви). Могат да се пресъздават всички познати в света начини за подобна комуникация.

УСЛОВИЯ: Конкурсът е отворен за творци от всички националности, без възрастови ограничения. Участниците са разделени в две възрастови категории:

- творци до 18 години;

- творци над 18 години.

Допускат се всички графични техники, които позволяват тиражиране, обозначени според Международния идентификационен стандарт за ЕКСЛИБРИС. Авторите могат да участват с максимум 3 (три) графики, по 4 (четири) копия от всяка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: Попълнен и подписан Апликационен формуляр тук.

На гърба на всеки отпечатък се попълва и залепва етикет, приложен към Апликационния формуляр. Името на автора и на творбата да бъдат изписани на английски език. В случай на промяна на данните от апликационната форма, авторите се задължават да уведомят за това Библиотеката. 

В екслибриса трябва да присъства текстът „EX LIBRIS – EX LITTERA“. Могат да бъдат включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове. Всеки екземпляр трябва да бъде подписан и датиран от автора.

Максималният размер на изображението е 130/130 мм, на графичния лист – 150/210 мм.

АДРЕС И СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ: Графиките се изпращат по пощата до 31.05.2018 г. вкл. (важи датата на пощенското клеймо). Адрес за получаване:

Регионална библиотека „Любен Каравелов“

ул. „Дондуков-Корсаков” № 1

Русе, 7000  

България 

СОБСТВЕНОСТ,  ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПУБЛИКАЦИЯ: Изпратените творби стават собственост на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе и не се връщат на техните автори. Те влизат в постоянната колекция на Графичния кабинет към Библиотеката, като Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе придобива по силата на и едновременно с правото на собственост върху произведенията и всички останали права по ЗАПСП, в т.ч. правото на свободно използване и публикуване на творбите, в рамките на културната политика на институцията, без за това да е необходимо изрично авторско разрешение, както и без да се дължи каквото и да било възнаграждение за автора. Участието в конкурса е равнозначно на приемане на настоящия регламент от страна на всеки автор, като с подписа си върху Апликационния формуляр същият удостоверява безвъзмездното и безсрочно прехвърляне на правата върху изпратените творби в полза на Библиотеката.

НАГРАДИ:

Голяма награда на стойност 500 ЕВРО. 

Награда за участници до 18 г.

Спонсорски награди. 

След предварителна селекция допуснатите за участие в Конкурса автори ще бъдат представени в каталог с по една творба. Издава се печатен каталог, който всеки участник има право да получи срещу заплащане на пощенските разходи. Всеки творец, отговарящ на изискванията на Конкурса, получава електронен сертификат за участие. Получените екслибриси се публикуват на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе www.libruse.bg и се показват в представителна изложба, организирана в периода септември – октомври 2018 г. Селекцията и Наградите се определят от специално избрано за целта професионално жури в състав: проф. Божидар Йонов, проф. Николай Драчев, проф. Светослав Кокалов и Иван Токаджиев.