Съюз на Българските Художници / Конкурси ПРОЕКТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО НА ГРАД ДОБРИЧ

31.10.17

Популяризирането и утвърждаването на град Добрич като туристическа дестинация налага необходимостта от изработване на отличителен и характерен знак (лого). Община град Добрич организира конкурс за изработване на проект за туристическо лого на град Добрич. Избраният графичен знак ще бъде неразделна част от печатни рекламни материали, информационни и промоционални носители, сувенири и албуми, уебсайт, електронна реклама и всички възможни медии.

 

 1. ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Конкурсът цели създаването на запазен знак (лого), който осигурява разпознаваемост на град Добрич на туристическата карта на България.

 

 1. ОБЕКТ НА КОНКУРСА

Проектът на туристическо лого трябва да представя град Добрич като целогодишна туристическа дестинация за културно-исторически, спортен, конгресен, панаирен и бизнес туризъм със следните дадености:

 • Градски парк „Св. Георги“
 • Най-големият в България паметник на хан Аспарух
 • Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“
 • Град за спорт в четири сезона
 • Спокоен, модерен и зелен град
 • Град на гостоприемни и сърдечни хора
 • Град за кулинарни пътешествия
 • Център на Добруджа.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

3.1   Конкурсът е открит. Право да участват имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения. В конкурса могат да участват художници, дизайнери, рекламни и дизайнерски агенции, студенти, архитекти, както и неспециалисти в графичния дизайн.

3.2   В конкурса нямат право да участват служители на общинска администрация Добрич, представители на Общински съвет Добрич, членовете на Консултативния съвет по въпросите на туризма към Община град Добрич и членовете на журито.

3.3    Всеки участник има право да представи един проект на туристическо лого на град Добрич.

3.4   Документацията се подава в три непрозрачни, запечатани плика:

ПЛИК 1 с надпис: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО

В плик 1 се поставя предложението за лого на хартиен носител и кратко описание на авторската концепция съгласно указанията от т. 4 на настоящата програма.

ПЛИК 2 с надпис: ДАННИ ЗА УЧАСТНИКА

В плик 2 се поставя:

 • Кратка автобиография (свободен формат до една страница А4) на автора, създал проекта на лого – съдържа името/наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, актуални електронен адрес и телефон за обратна връзка, възраст, образование/професия, месторабота и друга информация по преценка на участника
 • Собственоръчно попълнена и подписана декларация по образец (тук) (приложение 1), удостоверяваща авторството върху предложения проект и това, че той не е използван преди това по други поводи, приемането на конкурсната програма и че при спечелване на конкурса авторските права ще бъдат предоставени на община Добрич. В случай че участникът е непълнолетен, декларацията се попълва и подписва от името на родител, настойник или попечител.       

ПЛИК 3 с надпис: ДАННИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В плик 3 се поставят плик 1 и плик 2.

Върху плик 3 се изписва адресът на получателя: 9300, гр. Добрич, ул. „България“ 12 и следният текст: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС НА ТЕМА „ПРОЕКТ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО ЛОГО НА ГРАД ДОБРИЧ“.

ВАЖНО! Върху плик 3 не се посочват име и данни на подателя. Конкурсът е АНОНИМЕН!

3.5   Плик 3 се подава от участника или упълномощено от него лице, с изрично за конкретния случай пълномощно, чрез лицензиран пощенски оператор или на място в деловодството на община Добрич, 9300 град Добрич, ул. „България“ 12. Участието в конкурса е безплатно

3.6   Полученият плик се регистрира в деловодната система на общината с входящ номер, дата и час на получаване. При подаване чрез услугите на лицензиран пощенски оператор длъжностното лице, което приема пратката, поставя входящия номер върху плик №3, след като го извади от опаковката на оператора

3.7   Всички участници имат право да зададат писмено въпроси към организатора на адрес: 9300 град Добрич, ул. „България“ 12, Община град Добрич, или на dobrich@dobrich.bg;

3.8   След приключване на конкурса, община Добрич няма да връща проектите на участниците.

 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ

4.1   Проектът трябва да е създаден специално за целите на конкурса. Предложенията трябва да не са участвали в други конкурси, не трябва да са били публично публикувани преди конкурса и не трябва да бъдат асоциирани с други лога.

4.2   Слоганът „Добрич – златен сноп от векове“ и „Dobrich – a golden sheaf of centuries“ за варианта на английски език е задължителен елемент от визуализацията. В проектите трябва да се използват шрифтове, които не са защитени с авторски права (свободни шрифтове) или да се разработи авторски шрифт.

4.3   Проектните предложения трябва да бъдат проектирани със софтуер за векторна графика и да бъдат съвместими с всички видове визуални технологии.

4.4   Всеки проект на лого трябва да бъде изпълнен в цветна версия и да е разположен в центъра на пространството (лист) А4 формат, като най-дългата страна не надвишава 150 мм (150 х 150 мм). Монохромна (черно-бяла) версия – позитив и негатив на същото лого, намалено до 20% от оригиналната версия трябва да бъде показана в долната част на листа – (30 х 30 мм).

4.5   Заедно с проекта на лого авторите представят резюме с описание на своята концепция – текст до една страница формат А4, шрифт Times New Roman, 12 pt.

4.6   Върху представения проект и текста с авторската концепция не трябва да има никакви отличителни знаци, поставени от автора, или данни за него.

 1. СРОКОВЕ

5.1   Официално обявяване на конкурса: 2.10.2017 г.

5.2   Подаване на проектните предложения: до 1.12.2017 г., 16.30 часа, в деловодството на Община град Добрич. Предложенията, подадени преди началната дата или след крайната дата и час, няма да бъдат разглеждани.

5.3   Оценяване и класиране на предложенията: До 7 дни след крайната дата на подаване на предложенията.

5.4   Обявяване на резултатите: До 3 дни след утвърждаване от кмета на протокола с резултатите на журито.

 

 1. ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

6.1   Конкурсът се провежда при поне един участник, подал документи в определения срок.

6.2   За провеждането на конкурса кметът на общината със своя заповед определя комисия, която в деня на оценяване на предложенията, преди заседанието на журито, отваря постъпилите предложения, като:

 • Констатира наличието на плик №1 и плик №2 в плик №3. При липса на един или на двата плика участникът се отстранява, като това се отразява в протокола на комисията.
 • Комисията отваря плик №2. При липса на изискуемите автобиография и/или подписана декларация участикът се отстранява, като това се отразява в протокола на комисията.
 • Върху плик №3 на допуснатите участници председателят на комисията срещу входящия номер поставя уникален код, който е съставен от комисията. Същият се поставя и върху плик №1 и плик №2. 
 • За своята работа комисията изготвя протокол, който задължително съдържа списък с входящите номера на отстранените участници със съответните аргументи за отстраняването и списък с входящите номера на допуснатите със съответстващите им уникални кодове. Протоколът заедно с пликовете №3 и в тях плик №2 на всички участници се съхраняват в заключен шкаф, запечатан с лепка с подписите на членовете на комисията при секретаря на общината, до обявяване на класирането;
 • Всички пликове с №1 се предоставят от председателя на комисията на председателя на журито с приемо-предавателен протокол.
 • Членовете на комисията нямат право да присъстват по време на работата на журито, както и членове на журито нямат право да присъстват по време на работата на комисията.

6.3   Кметът на община Добрич със своя заповед назначава седемчленно жури – председател и членове, определени от Консултативния съвет по въпросите на туризма.

6.4   Оценяването и класирането на постъпилите предложения се извършва от журито само въз основа на информацията в плик №1. Председателят на журито след отваряне на плик №1 автоматично на гърба на съдържанието му изписва уникалния код и се полагат три подписа от членовете на журито.

6.5   Критериите и методиката за оценка на проектните предложения журито формира на първото си заседание.

6.6   Предложенията, които не отговарят на изискванията на настоящата програма, се отстраняват от участие в конкурса и не се разглеждат от журито.

6.7   На журито не могат да се дават указания. Решенията и оценките на журито са независими и окончателни.

6.8   Журито има право да не класира нито едно предложение, като изготви аргументирано становище. В този случай конкурсът се прекратява без определяне на победител и организаторът си запазва правото да обяви нов конкурс.

6.9   За своята работа журито изготвя протокол и го преставя на Кмета на общината за утвърждаване.

6.10  Секретарят на общината, в присъствието на комисията по т.6.2 и представители на Консултативния съвет по въпросите на туризма, отваря запечатания шкаф и обявява спечелилия участник съобразно уникалния код от протокола на журито. Процедурата по обявяване на победителя е открита.

6.11  Журито се подпомага от техническо лице – секретар, който организира и документира работата му, без да участва пряко в дейността – без право на глас.

 

 1. НАГРАДЕН ФОНД

7.1   Присъжда се една първа награда от 5000 (пет хиляди) лева.

7.2   Наградата е неделима и се връчва приживе, при подписване на договора по т. 8.2.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

8.1   Избраният победител в срок до 30 дни от получаване на официалното писмо от община Добрич следва да представи разработка във векторен или растерен вариант в един от следните файлови формати: .eps, .cdr, .ai на 300 dpi и легенда за използваните шрифтове и цветове. Проектът следва да бъде представен в цветова гама RGB, CMYK и PANTON.         

8.2   Победителят преотстъпва изключителното авторско право върху логото на община Добрич чрез подписване на изричен договор.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

Община град Добрич прекратява процедурата по провеждане на конкурса, когато:

 • липсва необходимият брой участници съгласно т. 6.1
 • комисията не е допуснала нито един участник
 • е налице решение на журито съгласно т. 6.8
 • е избран победител.

 

www.dobrich.bg

за контакти: Росица Йорданова, зам.-кмет 0895 55 33 75