Съюз на Българските Художници / Конкурси Шесто Международно биенале „Изкуството на миниатюрата”, 2017 Русе, България

26.07.17

„Нищо не плаши така, както допира с непознатото” (Елиас Канети)

27 октомври – 30 декември 2017, Русе, България

С Т А Т У Т

І. ЦЕЛ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Основна цел на Международно биенале „Изкуството на миниатюрата”  е да популяризира и насърчава създаването на миниатюрни произведения на визуалните изкуства и фотографията. Международно биенале „Изкуството на миниатюрата” се провежда на две години, с първо издание през 2007 г.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Oрганизатори на Международното биенале „Изкуството на миниатюрата” са Община Русе,  Художествена галерия – Русе, Съюз на българските художници, Дружество на художниците – Русе.

2. Международно биенале „Изкуството на миниатюрата” се провежда под патронажа на Кмета на община Русе. Организацията и провеждането на биеналето се осъществява от Художествена галерия – Русе.

3. Селекцията на творбите и наградите се определят от жури, включващо представители на Община Русе, Съюз на българските художници, Художествена галерия – Русе и чуждестранни художници и изкуствоведи.

4. Шестото Международното биенале „Изкуството на миниатюрата” се провежда в изложбените зали на Художествена галерия – Русе в периода октомври – декември.

5. Организаторите издават каталог.

ІІІ. НАГРАДЕН ФОНД

1. Община Русе осигурява голяма награда в размер на 1000 лв. и пет равностойни награди по 400 лв. за различните видове художествени произведения: живопис, графика, скулптура, рисунка и фотография.

2. Предвидена е предметна награда на публиката, определена чрез гласуване в Галерията по време на откриването на изложбата и награди на културни институции, организатори, спонсори.

3. Наградените произведения по т. 1 постъпват във фонда на Художествена галерия – Русе.

ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

1.Право на участие имат художници от страната и чужбина, които приемат условията на този статут.

2.В биеналето могат да участват художествени произведения – живопис, графика, скулптура, рисунка и фотография, които отговарят на следните критерии: изобразителната площ на двуизмерните произведения не бива да надвишава 110 кв. см. (например: 10 х 11 см., 7 х 15 см. и др.), а на триизмерните произведения – 12 х 10 х 10 см. (височина / ширина / дълбочина), без постамента. Всички отпечатъци и отливки трябва да имат номер на издаване.

Представените творби трябва да са оригинали и да бъдат собственост на автора.

3.Всеки автор може да участва с не повече от 3 (три) творби във всеки раздел, създадени в последните две години.

4.Всеки автор изпраща творбите си с попълнен на български или английски език формуляр за регистрация на хартиен носител, както и в електронен вид на е-мейл: ruseartgallery@abv.bg. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на галерията: www.ruseartgallery.tk или от ТУК. Етикети можете за изтеглите от ТУК.

5.Таксата за участие от 10 евро за автори от чужбина и 20 лева за автори от България, се плаща само по банков път на следната банкова сметка:

Банка Инвестбанк, клон Русе,

Офис Община Русе, пл. „Свобода” № 6

ОбКИ „Художествена галерия – Русе”

BIC: IORTBGSF

IBAN:  BG 95IORT73793100039400

В основанието за плащане се отбелязва пълното име на участника и МБ „Изкуството на миниатюрата”

6.Автори, неплатили таксата, нямат право на селекция и участие в изложбата.

7.Авторите сами поемат разходите по транспортирането на творбите до посочения по-долу адрес и обратно. Организаторът не носи отговорност за щети, нанесени при транспортирането, поради недобра опаковка или други причини.

8.Организаторът се задължава да върне творбите в срок до 1 месец след закриването на изложбата и за сметка на участника. Ако авторът желае, може да направи дарение.

9.Всеки участник получава каталог на изложбата.

10.Всеки участник, подписал регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да бъдат използвани от организаторите за рекламни цели на биеналето.

V. СРОКОВЕ

17.10.2017 – Краен срок за получаване на  художествените творби на посочения адрес  

20.10.2017 – Журиране  

27.10.2017 – Откриване на изложбата и обявяване на наградите на журито и публиката

30.12.2017 – Закриване на изложбата  

 

Адрес за кореспонденция и  получаване на творбите:

Международно биенале „Изкуството на миниатюрата”

Художествена галерия - Русе

ул. „Борисова” № 39

7000 Русе,

България

Телефон за информация: +359 82 821735

e-mail: ruseartgallery@abv.bg

http://www.ruseartgallery.tk