Съюз на Българските Художници / Новини обновена! СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН 2O21 ГОДИНА

20.09.21

I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен се посвещава на празника на град Сливен Димитровден - 26-ти октомври и представя съвременна живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми. 
 2. Провежда се ежегодно под патронажа на кмета на община Сливен. 
 3. Участват български художници от страната и чужбина с произведения в областта на изобразителното изкуство в категориите: живопис, графика, скулптура, и неконвенционални форми, приели условията на изложбата и преминали селекцията. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

 1. Организатори на изложбата:
 • Община Сливен.
 • Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.
 • СБХ - Представителство Сливен.
 • Дружество на художниците - Сливен.
 • Съюз на българските художници.
 • Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен.

 2. Експонирането на творбите е в изложбена зала „Сирак Скитник“ на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен.

3. При запълване на капацитета на зала „Сирак Скитник“ към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”, по решение на организаторите се осигуряват допълнителни, достъпни и комфортни експозиционни площи в: 

 • Галерия „Май“ на СБХ - Представителство Сливен.
 • Обект Узунова къща към Художествена галерия „Димитър Добрович - Сливен”.
 • Галерия „Нова“ в Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен.

 4. Откриването на изложбата е на 26-ти октомври /вторник/.

 5. Продължителност на експозицията - два месеца.

 

III. СЕЛЕКЦИЯ И ЖУРИРАНЕ

 1. Селектиране на творбите за участие в изложбата и номиниране на автори за награди в категориите се осъществява от деветчленно жури, утвърдено със заповед на кмета и включващо:
 • Един представител на Община Сливен - директора на ХГ „Димитър Добрович”.
 • Един представител на СБХ - Представителство Сливен, не представил творби за журиране.
 • Един представител на Дружеството на художниците - Сливен, не представил творби за журиране.
 • Пет представители на Съюза на българските художници, не представили творби за журиране.

• Петчленно (основно) жури от СБХ:

Антон Стайков - председател на журито (зам. председател на СБХ)

Деля Чаушева - живопис

Минчо Панайотов - графика

Николай Колязов - скулптура

д-р Румена Калчева - изкуствознание

• Тричленно жури от Сливен:

Димитринка Дойчинова - живопис и графика (представител на ДХС Сливен)

Илиян Урумов - живопис (председател на СБХ, представителство Сливен)

Маргарита Пенева - реставрация (директор на ХГ "Д. Добрович", Сливен)

• Контролен орган от Община Сливен:

Дора Чанева (главен експерт в дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността")

 

2. Журито трябва да се запознато детайлно със статута на изложбата преди да започне дейността си.

3. Назначава се административно лице, което да следи за спазването на статута от журито и да води протоколи за дейността на журито и през трите етапа на журиране. В протоколите трябва да са вписани - селектираните и отхвърлени творби, номинираните и наградените автори. Всеки етап от журирането приключва с подписване на протокол от членовете на журито.

 • За административно лице се назначава компетентен служител на Община Сливен - Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" от общината, който детайлно да е запознат със статута на изложбата за да го прилага и обезпечи дейността на журито. Административното лице трябва да следи за пропуски в процедурата. 
 • За административно лице не се назначават художници и хора в конфликт на интереси относно участниците в изложбата и дейността на журито.

4. Журито присъжда голямата награда на община Сливен на името на Сирак Скитник, както и награди за първо, второ и трето място в  категориите живопис, графика и скулптура, по една награда за неконвенционални форми, за млад автор, за сливенски художник, и предложения за награди на спонсорите.

5. Журито взема решенията си с явно гласуване и квалифицирано мнозинство.

6. Журито определя наградите на три етапа:

 • На първи етап журито селектира автори и творби, спрямо подадените онлайн кандидатури.
 • На втори етап журито номинира автори и творби за всяка от категориите, като броят на номинираните трябва да надвишава броя на наградите.
 • На трети етап журито определя наградените, избирайки между номинираните. Право на глас на трети етап имат само петимата представители на Съюза на българските художници. 

*Забележка: Авторите, селектирани на първи етап за участие в изложбата, изпращат творбите си в ХГ „Димитър Добрович” на посочения адрес. На втори и трети етап комисията разглежда предоставените произведения на живо.

 

IV. НАГРАДИ

 1. ГОЛЯМА НАГРАДА на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2021 
 • Награда „Сирак Скитник”: 1500 лв. /Награденият автор получава и първа награда в категорията, в която е участвал/.

 2. Награди за живопис:

 • Първа награда: 1200 лв.
 • Втора награда: 800 лв.
 • Трета награда: 600 лв.

 3. Награди за графика: 

 • Първа награда: 1200 лв.
 • Втора награда: 800 лв.
 • Трета награда: 600 лв. 

4. Награди за скулптура: 

 • Първа награда: 1300 лв.
 • Втора награда: 900 лв.
 • Трета награда: 700 лв.

 5. Награда за неконвенционални форми: 

 • 800 лв.

 6. Награда за млад автор (до 35 години): 

 • 800 лв. 

7. Награда за сливенски художник:

 •  800 лв.

 8. Награди на спонсорите: 

 • Равностойни на първа награда в категория 
 • Общ награден фонд: 12 000 лв. /без наградите на спонсорите/. 
 • Наградите са със силата на откупка.
 • Наградените автори получават и почетен диплом.
 • Авторът, спечелил голямата награда на името на Сирак Скитник, получава и правото да направи самостоятелна изложба, през следващата календарна година, в обект „Узунова къща“ на ХГ „Д. Добрович“ или в галерия „Нова“ на НХГ „Д. Добрович“, приоритетно извън рамките на времевия прозорец на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2022 г. 
 • Наградените автори получават възможност за представителна, колективна или самостоятелна изява в рамките на времевия прозорец на Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен 2022 г.
 • Наградените творби остават във фонда на Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен, с изключение на наградите на спонсорите, които стават тяхно притежание.

 

V. ФИНАНСОВ ФОНД НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СЛИВЕН

 1. Финансовият фонд на изложбата се формира от средства:
 • предоставени от Община Сливен
 • от такси за участие
 • предоставени от спонсори
 • от комисионни от продажба на творби
 • от продажба на каталози
 • от предоставяне на рекламно пространство

 2. Финансовият фонд на изложбата се разходва:

 • за награди
 • за реклама
 • за издаване на каталог
 • за организация на дейностите
 • за разходи на журито

3. Финансовите операции, свързани с такси за участие, продажби на произведения от изложбата и дарения се извършват от галерия „Май“.

4. Неразходваният за 2021 година финансов фонд се предоставя  за следващата година.

 

VI. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ

 1. Право на участие имат всички български художници от страната и чужбина, които приемат условията на статута.
 2. Приемат се произведения от областта на живописта, скулптурата, графиката и неконвенционалните форми. Авторите във всички категории са свободни да ползват както класически, така и съвременни техники и технологии за създаване на творбите си. Технологичните характеристики на произведенията трябва да позволяват трайното им съхранение и възможност за реекспонирането им.
 3. Представените творби да са авторски и да не са участвали в други национални изложби, да са собственост на художника и да са създадени последните три години.
 4. Представените творби са ограничени в минималния и максималния си размер:
 • за живопис от 50/50 до 180/180 см. без рамката
 • за графика от 30/30 до 100/100 см. без рамката
 • за скулптура от 40/40/40 до 150 см. височина без постамента и площ до 1 кв. м.
 • за неконвенционални форми /размерите да са съобразени с ограниченията наложени на останалите категории, възможностите на организаторите и експозиционното пространство/
 • за полиптих общият размер на произведението може да е:

-       До 240/240 см. за живопис
-       До 150/150 см. за графика
-       До 200 см. височина без постамента и площ до 1.5 кв. м. за скулптура
 5. Всеки автор може да участва и в четирите категории - живопис, графика, скулптура и неконвенционални форми, като за всяка от категориите, в които представя творби, заплаща отделната такса преди онлайн селекцията.

6.Може да се участва с не повече от три творби в категория

7. Произведенията трябва да са в подходящ вид за експониране.

8. Творбите се изпращат или предават лично на адрес: 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ”

СЛИВЕН 8800 БУЛ. "ЦАР СИМЕОН" 2

 9. Разходите по транспортиране на творбите, класирани на първи етап, до посочения адрес и обратно се поемат от авторите, като те трябва отбележат във формуляра за участие начина на получаването им обратно - лично от Художествена галерия „Димитър Добрович” или чрез куриерска служба.

 10. Задължителни са:

 • Формуляр за биографични данни /в приложенията към статута/.
 • Декларация - опис по матрица, зададена от организаторите. Документите могат да бъдат попълнени дигитално /може да бъдат сканирани и изпратени по ел. поща/ или принтирани и написани четливо с печатни букви и подписани от автора или упълномощено лице /типовите документи са в приложенията към статута/.
 • Етикети за подаване и връщане на произведенията /по матрица в приложенията към статута/.
 • Банкова разписка - за платена такса за участие на БАНКОВА СМЕТКА:

ДРУЖЕСТВО НА ХУДОЖНИЦИТЕ - СЛИВЕН

TEXIM BANK

IBAN: BG03TEXI95451005835200

BIC: TEXIBGSF

11. Такса за участие:

11.1 Таксата за участие на творци навършили 35 г. е 30 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците - Сливен.

11.2 При участие в повече от една категория на творци навършили 35 г. се заплаща 30 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

11.3 Таксата за участие на творци под 35 г. е 20 лв. и се заплаща по банков път на сметка посочена от Дружество на художниците - Сливен.

11.4 При участие в повече от една категория на творци под 35 г. се заплаща 20 лв. за първата и по 10 лв. за всяка следваща.

*Забележка: Ако журито не селектира творбите за участие в изложбата, таксата не се възстановява.

12. Авторът посочва цена за всяко от произведенията си, ако иска да бъдат продавани, комисионната при продажба е 25% и е в полза на Финансовия фонд на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

13. Авторът се задължава да предостави произведенията си в упоменатите в VII раздел срокове, в противен случай творбите му няма да бъдат разглеждани от журито.

14. Организаторите гарантират сигурността на получените творби, но не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенските и куриерски служби.

15. Организаторите се задължават ако творбата е селектирана, но не е наградена, продадена или дарена, авторът да я получи след закриването на изложбата.

16. Ако авторът не е посочил адрес, на който да бъдат изпратени творбите му, той  се задължава да получи обратно творбите си на място от Художествена галерия „Димитър Добрович” в срок от 10 работни дни след закриване на изложбата. Непотърсените след тези срокове творби се разглеждат от квалифицирана комисия и се насочват за експониране и отговорно съхранение към фондовете на гореспоменатите галерии и обществени институти.

17. Автор на участваща в селекцията творба може да направи дарение на Художествена галерия  „Димитър Добрович” - Сливен, за което ще получи сертификат от галерията.

18. Всеки участник получава 1 каталог за участието си и има право да закупи до 3 броя на 50% от продажната цена.

19. Всеки участник дава съгласието си, подписвайки документите за участие, неговите творби да бъдат заснемани, филмирани и използвани от организаторите за промоционални цели на „Национална изложба за изобразително изкуство - Сливен“.

 

VII. СРОКОВЕ

 1. Изпращане в дигитален вид на репродукции на творбите, от участниците от 7 до 21 септември 2021 г. по упоменатите в VIII раздел електронни пощи. Параметри на файловете: 250 мм по дългата страна с разделителна способност 300 dpi, RGB или CMYK - за предпочитане подготвени за печат. Изображенията трябва да бъдат ясни, контрастни и репрезентативни.
 2. Предварителна селекция на творбите на авторите от избраните участници в него на 24 и 25 септември.
 3. Получаване на творбите от 27 септември до 6 октомври 2021 г.
 4. Журиране на 10 октомври 2021 г.
 5. Аранжиране на експозицията от подбраните творби от екипа на организаторите на 22 октомври 2021 г.
 6. Откриване на изложбата и връчване на наградите - 26 октомври 2021 от 18 ч.
 7. Закриване на 23 декември 2021 г. 

VIII КОНТАКТИ

 1. Организаторите - Дирекция "Образование, култура и връзки с обществеността" на Община Сливен, Художествена галерия „Димитър Добрович” - Сливен, СБХ - Представителство Сливен, Дружество на художниците - Сливен и Национална художествена гимназия „Димитър Добрович” - Сливен, определят лицата за контакт и предоставят телефони и e-mail адреси, които се публикуват в официалната информация за изложбата.
 2.  Директен контакт с Художествена галерия „Димитър Добрович”:

телефони: 044/622083; 0892/218199;

e-mail: gallery_sliven@abv.bg

Директен контакт с представителството на СБХ - Сливен:

Илиян Урумов, председател: 0878/737932

e-mail: ilianurumov@gmail.com

 

Статут и формуляри за участие - ТУК