Съюз на Българските Художници / Конкурси Конкурс между членовете на СБХ за творчески престой в Сите де-з-ар, Париж, през 2022 г.

02.09.21

СТАТУТ

Целта на конкурса е да бъдат избрани 12 художници за творчески престой (два месеца) в Сите де-з-ар, Париж, за календарната 2022 г.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

1.        В конкурса за Сите де-з-ар могат да участват автори, които не са пребивавали досега или са пребивавали в ателиетата преди 2012 г. включително.

В случай че някой от спечелилите конкурса реши да прекрати престоя си в Сите де-з-ар без основателни причини, той дължи наем за оставащите дни, който заплаща в СБХ. Всеки отделен случай ще се разглежда от ИБ на СБХ.    

2.        Необходими документи за кандидатстване

•          заявление, което може да бъде изтеглено Т У К или да се попълни на място

•          творческа автобиография

•          мотивационно писмо за целите на престоя

•          портфолио, снимков материал или каталог, представящ автора, критически текстове (може и на електронен носител)

•          разписка за платен членски внос в СБХ до 2021 г. включително.

3.        Подаване на документи

•          дата: 2 септември 2021 г. от 10.00 до 17.00 ч.

•          място: ул. „Шипка” 6, етаж 4,

В същия ден участниците в конкурса трябва да предадат и своите творби в една от изложбените зали (допълнително ще се уточни) в сградата на ул. „Шипка” 6, от 10.00 до 18.00 ч. Подадените след тази дата документи не се разглеждат от журито.

Всеки кандидат попълва декларация, с която потвърждава, че е автор на творбите, участващи в изложбата.

4.        Изисквания за изложбата

•          до три творби в оригинал (за живопис, скулптура, приложни изкуства)

•          до пет творби в оригинал (за графика)

•          списък и копия на публикациите (за изкуствоведи)

•          репродукции в портфолио или до 3 броя табла (за пространствен дизайн, дизайн, стенопис, сценография и пр.)

•          експозиционната площ за стенни творби е до 6 линейни метра, за пространствено-обемни – до 6 куб.м. Обемно-пространствените творби, които изискват специален монтаж от автора и не подлежат на преместване при аранжиране на изложбата, да се представят в документален (снимков) материал.

Не се допускат студентски и дипломни работи.

Решението на журито ще бъде обявено на 8 септември 2021 г. при откриването (18.00 ч.) на изложбата на кандидатите.

Участниците в нея трябва да вземат обратно творбите и портфолиото си в двудневен срок след датата на закриването й. СБХ  носи отговорност за творбите на кандидатите само 15 дни след закриване на изложбата.

5.        Спечелилите конкурса (резидентите) правят дарение на творби за СБХ. Те се избират от представените работи в конкурса от комисия, назначена от ИБ на СБХ. Членове от секция „Графичен дизайн“ подписват декларация в срок до 30.09.2021 г., с която поемат задължение да изпълнят в полза на СБХ 4 броя проекти за покана или постер. Членове от секция „Критика“ подписват декларация, че ще осигурят 5 авторски текста (по 1 страница и половина) за нуждите на СБХ (бюлетин, изложбени проекти и пр.)